(1)
Mikaeva, S. A.; Zheleznikova, O. E.; Sinitsyna, L. V. Hygienical Evaluation of LED Lighting Systems. AER 2014, 1, 41-44.